Informacje bieżące

Informacja z dnia: 01.09.2023

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, ul. Majkowska 17, działając na podstawie art. 439 k.s.h. ogłasza wykaz subskrybentów, którym zostały przydzielone akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii C:

 1. Jolanta Kamieńska – 115.421 szt.,
 2. Paweł Kamieński – 184.579 szt.,
 3. Leszek Donat – 300.000 szt.

  Informacje bieżące

  Informacja z dnia: 04.08.2023

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, ul. Majkowska 17, działając na podstawie art. 434 i 435 KSH ogłasza drugi termin poboru pozostałych akcji nowej emisji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, wg stanu na dzień 28 czerwca 2023r., informując jednocześnie, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2023r. uchwałą Nr 8 dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego ma być dokonane o kwotę nie mniejszą niż 848.924 zł. (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote) i nie większą niż 1.697.848 zł. (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych).
  3. Do objęcia pozostało nie mniej niż 111.400 akcji i nie więcej niż 622.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,66 zł. (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy) każda.
  4. Cena emisyjna 1 akcji wynosi 1,66 zł. (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy).
  5. Przydział pozostałych akcji nastąpi według zasad określonych w art. 435 2 KSH. Warunkiem dokonania przydziału akcji jest złożenie zapisu wraz z dokonaniem wpłaty na akcje. Wpłata na akcje winna stanowić iloczyn liczby akcji, na które złożono zapis i ceny emisyjnej za 1 akcję.
  6. Zapis na akcje należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu pn. „Zapis na akcje serii C”, które są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kalskor.pl. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza w 2 egzemplarzach, po jednym dla subskrybenta i Spółki. Zapis złożony w innej formie jest nieważny. Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nie może zawierać żadnych zastrzeżeń i jest nieodwołalny. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych określonych w formularzu. Prawidłowo wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem zapłaty należy składać w siedzibie Spółki w terminie wykonania prawa poboru, tj. od dnia 08 sierpnia 2023r. do dnia 24 sierpnia 2023r. Wpłaty na wszystkie akcje objęte „Zapisem na akcje serii C” należy dokonywać na rachunek bankowy Spółki w PKO Bank Polski S.A. Nr rachunku 64 1020 2212 0000 5202 0374 5601 najpóźniej w dniu zapisu.
  7. Akcjonariusze zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2023r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
  8. Zarząd ustala termin otwarcia subskrypcji na dzień 08 sierpnia 2023r. a zamknięcia subskrypcji na dzień 24 sierpnia 2023r.
  9. Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji.

   Informacje bieżące

   Informacja z dnia: 04.07.2023

   Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, ul. Majkowska 17, działając na podstawie art. 434 KSH oraz uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2023r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ogłasza subskrypcję nowych akcji do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru w dniu 28 czerwca 2023r. i zaprasza do składania zapisów na akcję, informując jednocześnie, że:

   1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2023r. uchwałą Nr 8 dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C.
   2. Podwyższenie kapitału zakładowego ma być dokonane o kwotę nie mniejszą niż 848.924 zł. (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote) i nie większą niż 1.697.848 zł. (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych).
   3. Podwyższenie kapitału zakładowego ma być dokonane w drodze emisji nie mniej niż 511.400 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy czterysta) akcji i nie więcej niż 1.022.800 (słownie: milion dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,66 zł. (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy).
   4. Cena emisyjna 1 akcji wynosi 1,66 zł. (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy).
   5. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w stosunku nie więcej niż 2 akcje nowej emisji na każdą posiadaną akcję dotychczasowej emisji w dniu 28 czerwca 2023r. Warunkiem dokonania przydziału akcji jest złożenie zapisu wraz z dokonaniem wpłaty na akcje. Wpłata na akcje winna stanowić iloczyn liczby akcji, na które złożono zapis i ceny emisyjnej za 1 akcję. Akcje nowej emisji mogą być pokryte wyłącznie w formie bezgotówkowej.
   6. Zapis na akcje należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu pn. „Zapis na akcje serii C”, które są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kalskor.pl. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza w 2 egzemplarzach, po jednym dla subskrybenta i Spółki. Zapis złożony w innej formie jest nieważny. Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nie może zawierać żadnych zastrzeżeń i jest nieodwołalny. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych określonych w formularzu. Prawidłowo wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem zapłaty należy składać w siedzibie Spółki w terminie wykonania prawa poboru, tj. od dnia 06 lipca 2023r. do dnia 28 lipca 2023r. Wpłaty na wszystkie akcje objęte „Zapisem na akcje serii C” należy dokonywać na rachunek bankowy Spółki w PKO Bank Polski S.A. Nr rachunku 64 1020 2212 0000 5202 0374 5601 najpóźniej w dniu zapisu. Niewykonanie prawa poboru skutkuje rezygnacją z prawa poboru. W przypadku nieskorzystania z prawa poboru przez wszystkich akcjonariuszy w powyższym terminie, akcje nowej emisji będzie można objąć na podstawie drugiego ogłoszenia.
   7. Akcjonariusze zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2023r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
   8. Zarząd ustala termin otwarcia subskrypcji na dzień 06 lipca 2023r. a zamknięcia subskrypcji na dzień 28 lipca 2023r.

   Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji.

   Informacje bieżące

   Informacja z dnia: 31.05.2023

   Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 28 czerwca 2023r. o godz. 1200  w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2022r. oraz sprawozdania finansowego za 2022r.
   6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
   7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

   a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2022r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2022r. oraz informację dodatkową,

   b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2022r.,

   c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2022r.,

   d/ pokrycia straty za 2022r.

   e/ zmian w składzie Rady Nadzorczej

   f/ wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

   1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, oznaczonych jako seria C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,66 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy). Proponowanym dniem poboru jest 28 czerwca 2023r.
   2. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
   3. Zamknięcie obrad.

    

   Pod warunkiem dokonania zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego zostanie dokonana zmiana art. 8.1 Statutu Spółki.

    

   Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany.

    

   Proponowane brzmienie art. 8.1:

   „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.697.848 zł. (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych ) i nie więcej niż 2.546.772 zł. (dwa miliony pięćset czterdzieści cześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 1.022.800 (słownie: milion dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji i nie więcej niż 1.534.200 (słownie: milion pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,66 zł. (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy) każda, w tym :

   A/ 191.400 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) stanowią dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela, które oznacza się jako seria A

   B/ 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) stanowią dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela, które oznacza się jako seria B

   C/ nie mniej niż 511.400 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy czterysta) akcji i nie więcej niż 1.022.800 (słownie: milion dwadzieścia dwa tysiące osiemset) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii C”

    Informacje bieżące

    Informacja z dnia: 05.09.2022

    Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art.399§1, Art.402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 27 września 2022r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
    4. Przyjęcie porządku obrad
    5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2021r. oraz sprawozdania finansowego za 2021r.
    6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
    7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

    a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2021r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021r. oraz informację dodatkową

    b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2021r.

    c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2021r.

    d/ podziału zysku za 2021r.

    1. Zamknięcie obrad

     Informacja z dnia: 29.07.2021

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art.399§1, Art.402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 25 sierpnia 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

     Porządek obrad:

     1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
     2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
     3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
     4. Przyjęcie porządku obrad
     5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020r. oraz sprawozdania finansowego za 2020r.
     6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
     7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

     a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2020r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020r. oraz informację dodatkową

     b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020r.

     c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020r.

     d/ podziału zysku za 2020r.

     1. Zamknięcie obrad

     Informacja z dnia: 22.12.2020

     Wezwanie piąte

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
     Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

      

     Prezes Zarządu ds. Produkcji
     Leszek Donat

     Informacja z dnia: 01.12.2020

     Wezwanie czwarte

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
     Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

      

     Prezes Zarządu ds. Produkcji
     Leszek Donat

     Informacja z dnia: 10.11.2020

     Wezwanie trzecie

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
     Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

      

     Prezes Zarządu ds. Produkcji
     Leszek Donat

     Informacja z dnia: 20.10.2020

     Wezwanie drugie

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
     Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

      

     Prezes Zarządu ds. Produkcji

     Leszek Donat

     Informacja z dnia: 28.09.2020

     Wezwanie pierwsze

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
     Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

      

     Prezes Zarządu ds. Produkcji

     Leszek Donat

     Informacja z dnia: 22.09.2020

     Uchwała Nr 7

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
     Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna
     w Kaliszu z dnia 22 września 2020r.

     w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie SA

     Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać wyboru Biura Maklerskiego SANTANDER jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie SA z siedzibą w Kaliszu.

     Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla zawarcia przedmiotowej umowy.

     § 1

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący
     Zwyczajnego Walnego
     Zgromadzenia Akcjonariuszy

     Leszek Donat

     Informacja z dnia: 21.08.2020

     Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie art.399 par.1, art.402 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 22 września 2020r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

     Porządek obrad:

     1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
     2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
     3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
     4. Przyjęcie porządku obrad
     5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2019r. oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
     6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
     7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2019r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019r. oraz informację dodatkową

     b) udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019r.

     c) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019r.

     d) podziału zysku za 2019r.

     e) wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

     f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki

     1. Zamknięcie obrad
     All Rights Reserved