Informacje bieżące

Informacja z dnia: 05.09.2022

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art.399§1, Art.402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 27 września 2022r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2021r. oraz sprawozdania finansowego za 2021r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2021r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021r. oraz informację dodatkową

b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2021r.

c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2021r.

d/ podziału zysku za 2021r.

 1. Zamknięcie obrad

  Informacja z dnia: 29.07.2021

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art.399§1, Art.402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 25 sierpnia 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020r. oraz sprawozdania finansowego za 2020r.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

  a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2020r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020r. oraz informację dodatkową

  b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020r.

  c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020r.

  d/ podziału zysku za 2020r.

  1. Zamknięcie obrad

  Informacja z dnia: 22.12.2020

  Wezwanie piąte

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

   

  Prezes Zarządu ds. Produkcji
  Leszek Donat

  Informacja z dnia: 01.12.2020

  Wezwanie czwarte

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

   

  Prezes Zarządu ds. Produkcji
  Leszek Donat

  Informacja z dnia: 10.11.2020

  Wezwanie trzecie

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

   

  Prezes Zarządu ds. Produkcji
  Leszek Donat

  Informacja z dnia: 20.10.2020

  Wezwanie drugie

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

   

  Prezes Zarządu ds. Produkcji

  Leszek Donat

  Informacja z dnia: 28.09.2020

  Wezwanie pierwsze

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

   

  Prezes Zarządu ds. Produkcji

  Leszek Donat

  Informacja z dnia: 22.09.2020

  Uchwała Nr 7

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna
  w Kaliszu z dnia 22 września 2020r.

  w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie SA

  Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać wyboru Biura Maklerskiego SANTANDER jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie SA z siedzibą w Kaliszu.

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla zawarcia przedmiotowej umowy.

  § 1

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
  Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Leszek Donat

  Informacja z dnia: 21.08.2020

  Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie art.399 par.1, art.402 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 22 września 2020r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2019r. oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
  7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2019r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019r. oraz informację dodatkową

  b) udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019r.

  c) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019r.

  d) podziału zysku za 2019r.

  e) wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

  f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki

  1. Zamknięcie obrad
  All Rights Reserved